Layered Service Provider Overview

Welcome to our new version of sysinfo.org

GUID Protocol Filename
GUID Protocol Filename
{00000000-0000-0000-0000-000000000000} MSAFD Pgm
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
{00000000-0000-0000-0000-000000000000} MSAFD NetBIOS %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00000000-0000-0000-0000-000000000000} NuTCRACKER Unix domain sockets
{00000000-0000-0000-225F-F57790909090} ÿÿy÷Š÷??ÿÿX÷f÷~ôô ?w
{00000000-0000-0000-4C64-7270536E6170} ITLrSaITLR s-cuh xeto 0l npigtuk #) ?w
{00000000-0000-8C00-8BBC-0000008C9B98}  ?w
{0000000A-444C-3A52-2025-775A20626F75} a tl idn o% ?w
{0000000A-444C-3A52-2025-775A20626F75} a tl idn o% ?w
{00000067-0000-0044-6500-620075006700} þ3@‹è¡ ?w
{00000073-00BA-FE03-7FFF-D2C20C0090B8} y ?w
{00000074-5853-3A53-2025-732829206261} x ?w
{00000078-202C-6170-7373-656420746F20} xatri a re ?w
{00000078-202C-6170-7373-656420746F20} xatri a re ?w
{00000080-E856-E40F-FAFF-85C059597416} j‰èürEëfþ3 ?w
{000000FB-5601-7257-07C6-05BC9AFB7701} ?w
{00000110-00BA-FE03-7FFF-D2C2040090B8}  ?w
{00000142-738D-8B18-4740-85C074093B46} ?w
{000001F8-458D-50D8-FF75-1056E845D8FF} Vÿ„uWuVtÿ‰ÜEVÿuVFÿ‰Üj ?w
{000001FF-03FF-0000-FF07-0000FF0F0000} ?w
{00000248-5653-00BE-0100-00568D85B8FD} ¼E?ô?Ü?Äh ?w
{0000053C-009E-0000-7000-00003D050000}  ?w
{00000BF4-A164-0018-0000-8BF089B55CFF} @ÿF€âéÿEÿx ?w
{000018A1-8B00-3040-0370-108975EC0FB7} ƒ. } ?w
{00002A95-82E9-000E-0081-FEFCFF00000F} uèÅÿ ?w
{00004349-5944-414E-4D49-430052454449} oRloPtNmTNPtNm_ npt %Z ald eunn tts% ?w
{00004349-5944-414E-4D49-430052454449} oRloPtNmTNPtNm_ npt %Z ald eunn tts% ?w
{0000A884-8D00-BC45-50FF-7514FF7510E8} ë‹$‹3ó_E ?w
{0000DB85-8B00-0C55-EB14-6681FA80000F} ?w
{00010008-000A-C015-0200-01000E0015C0} Eô;ô1ô'ôôô ôÿôõôëôãô´ôÎôÿÿ»÷Ñ÷??ÿÿA÷W÷??ÿÿ ?w
{0003C6F7-0000-EB75-8BD9-C1E902755183} ºþ~Ðð3‹ƒ ?w
{000432B7-A7E0-455A-8F2B-9E748BC9344E} ODI PS->MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\Program Files\VCOM\Fix-It\MxAVLsp.dll
{00043784-3B00-0C7D-0F84-2E040000A801} Ñ ?w
{00057CD3-8BA4-42DB-ADA6-5B7EC92A1CF4} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0008134A-2A09-469A-B10C-1B4832322FA5} MC_LAYERED MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{000954E8-5900-EB59-12A1-005CFB778B4C} _3@VtöÀÒÃ=Qw è ?w
{000A2168-B5DA-4739-8106-B2288693F928} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] G:\WINDOWS\system32\imon.dll
{000ECF72-E933-4E97-920F-A489F77081CC} BSLSP MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2 InetCntrl0007.dll
{000F57C7-8CCC-4B36-8F0E-602AC9DE7B5C} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00100068-FF00-0875-8D45-FC56506AFFE8}  ?w
{00106783-09EB-0F66-B646-07668947108A} t?ø?ü?‰ü}Çø ?w
{00107A9E-6980-4594-848A-B25FC7347BFB} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]] C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{00122E44-AACE-439E-8986-E11F0E853DE2} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] imon.dll
{0013C147-4EAD-4AF7-B8A3-BE1B947E2C89} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] imon.dll
{0014C25D-8B55-56EC-8B75-10578B7D086A} íÿÀuVèûÿÀuƒàuVuÿˆ ?w
{00173DC9-C000-950F-C18B-C1C38B65E864}  ?w
{00181445-0000-7D89-18C7-4520C0000000} EPEPEPuè2ÿÃEU ?w
{0018A164-0000-8868-0500-006A088B4030} èé ?w
{001D1200-37EC-43DB-89FA-48B049BBB4C0} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{001D1200-37EC-43DB-89FA-48B049BBB4C0} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{001E8971-BAE2-455A-91D3-B175D44DA340} MC_LAYERED MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{001EBF85-BA00-0012-0000-8D0D407CFB77} ÙÙÙƒHû ?w
{0025A642-8F94-4447-ACBA-10DFD687D28F} NOD32 protected [DiamondCS TCP/IP Layer [RAW]] imon.dll
{002A27CE-91A4-4F67-8C45-E9E80C1B31DB} NL RSVP UDP Service Provider C:\Program Files\NetLimiter\nl_lsp.dll
{002C03C7-4343-4583-E002-EB06885DDF8B} ÿ_ÇäÀÉM|‹à‰;ufO‰¡ ?w
{002DE0FE-F0C3-4614-A7AA-7C19426DCAF7} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0032243E-8FB5-4A59-8D0E-75105DA31F5E} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00333CD9-C328-45D1-AD06-8C08299FCDF3} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00370E7D-6D1E-4F23-BBAC-1EB5BF0D2A1A} Comodo AntiVirus LSP Provider over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\CavEmLSP.dll
{0042674C-8381-4042-A483-15E6553B08A7} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] imon.dll
{0043AF3E-8A7B-4667-8519-0556BCF5DBD9} SpeedPackLSP over [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{0045E0C0-4D41-4321-948C-7119AE13D3B0} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00490065-006E-004D-6200-000000004C44} l ocet rcs ep ?w
{0049FBE0-4546-456B-9C5F-8C4AD8E745EB} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0051C146-7A36-4F5E-93CB-F13FED5D5DCD} PGSURFER Filter MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1 WebController.dll
{0052CBAC-6F32-4C73-9B94-075489DCE12D} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00530074-0065-0063-4F00-750074004F00} ?w
{0057A6A3-904C-43D6-97A4-EE834EA3E0DD} VENTURI_TP MSAFD Tcpip [UDP/IP] vlsp.dll
{0057F66B-4DCD-4F66-989E-5087EFAC648F} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 6] C:\Programme\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{00587FC8-EB73-4436-9034-119E23B37A0D} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00592850-1A2B-4559-A399-3DCFE68B04CD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{00592850-1A2B-4559-A399-3DCFE68B04CD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{00592850-1A2B-4559-A399-3DCFE68B04CD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{005BD3F9-84F9-4011-9E10-62451B157C37} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\System32\imon.dll
{005C006D-0043-0075-7200-720065006E00} ctType ?w
{00608604-4067-4779-8057-747D1A5B8BED} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{00608604-4067-4779-8057-747D1A5B8BED} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{00608604-4067-4779-8057-747D1A5B8BED} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{00610048-0072-0064-7700-610072006500} \Microsoft\Windows NT\CurrentVersion ?w
{00630069-0072-006F-7300-6F0066007400} ecution Options\ ?w
{00638994-6518-4A45-9FE5-D3A1C44EF892} RSVP UDP Service Provider winsflt.dll
{0063B57F-0E0F-47D0-BB0F-2A0367252747} NOD32 protected [MS.w95.spi.rsvptcp] C:\WINDOWS\SYSTEM\imon.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_PAV_LAYERED over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\System32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MC_LAYERED MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINNT\system32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{00645CCD-B777-44A2-9B36-1FB3F423B559} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{00650069-0073-005C-4D00-690063007200} ((((( H„„„„„„„„„„??????‚‚‚‚‚‚ ?w
{006865DA-519B-41D1-8D7A-1CE3BA9CBF0A} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1] C:\Program Files\Pack S
{006C0041-006C-006F-6300-610074006500} S_ntlAtrntS_lLae ?w
{006D98EA-440A-41B9-AFD2-C18399252A7F} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0] C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{00737365-0000-0000-0000-4C44523A2025} _AL_NR ?w
{00737365-0000-0000-0000-4C44523A2025} _AL_NR ?w
{00779014-3A4F-44D9-8D93-BFF3F904AD39} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2] C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0078D1ED-2828-482F-BB15-E8BE3C8C0FF4} RSVP TCP Service Provider winsflt.dll
{007951F5-D23C-428C-B805-58EF6DE9F9DF} McAfee_GdLsp [MSAFD nwlnkipx [IPX]] C:\WINDOWS\system32\CSLSP.DLL
{007A9320-ED47-4099-877C-E889E36C6C33} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] imon.dll
{007B8B2C-844E-4333-94DE-40CA1DF8D5F1} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{007DFE57-4B1E-4747-9839-897527F1EA5E} Port Magic Chain over Venturi LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] connwsp.dll
{007E3240-2BE2-4D02-A713-1CEE74491DBE} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00825016-8F4F-4BA9-8470-8CF866ECB46C} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{00825016-8F4F-4BA9-8470-8CF866ECB46C} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{00825016-8F4F-4BA9-8470-8CF866ECB46C} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{00848684-2D57-40DF-90C2-D2D337E95796} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 7] C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{00852CE0-D5C7-4CC9-A795-3F3C2009FC8C} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]] C:\Windows\system32\imon.dll
{008539F3-2CCC-4EDA-94E1-B219078F9D27} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{008717FA-4F87-415F-B4AB-7AF0DDCEE434} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]] C:\Programme\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0089D104-568E-4399-A9B7-3020A1626FEA} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\System32\imon.dll
{008A5624-0793-431C-AA70-6023DCE2D964} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IPv6]] E:\WINDOWS\system32\imon.dll
{008ABD49-7C80-4D89-AE11-7ED9C703ED6E} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] imon.dll
{008B85B8-6FB4-47F6-A80A-1190E9F845D9} AVSDA over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] avsda.dll
{008E8B18-854B-4271-9599-B4AB0B0BA37A} RSVP TCP Service Provider winsflt.dll
{008F72A5-442B-4C4B-A130-D7C1E12B91BF} Parental Controls LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{0092E596-E24D-4FB3-9A90-0B6B0889E1E4} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0095840F-0000-0F48-8520-0100008D8540} ÿP…õÿèÈÿ…õÿ?TÿP—üÿä…õÿèÈÿzøé ?w
{009A7F5D-6FFB-4525-ACEA-9D33C1A6A440} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 6] C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{009E2786-081E-42CE-8AB2-07EB45A80BF9} MS Netbios over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\agdvzjhfygpnr.dll
{00A31D40-05CE-4C1E-A294-869E22D4247D} SpeedPackLSP over [RSVP UDP Service Provider] D:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{00A5DE0A-6386-4BE6-A40D-159B2231F9EF} NL RSVP UDP Service Provider C:\Program Files\NetLimiter\nl_lsp.dll
{00A91314-2750-42FC-AAD8-979AE86BC58C} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 E:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{00A95C84-FCD3-42E7-ABAE-FC5148E68620} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] imon.dll
{00ABA445-65B0-4C75-945F-9FAF11F396B5} NOD32 protected [MS.w95.spi.tcp] imon.dll
{00ACA0CA-0FC7-48FD-831F-60E3C84F8EF5} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00ADF9BA-965D-4CF8-9E9E-9992BB2AC310} MWTSP MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 5 mwtsp.dll
{00B53F9D-FD60-4E2B-BDA9-C7E1B6D3140E} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] imon.dll
{00B6F164-B4D6-4EBA-88B2-DCE77CAB8D7A} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] imon.dll
{00B81EE5-F7F3-4F27-9D23-532B2886DF41} NOD32 protected [WRProvider over NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00B85907-165E-4A19-8603-AA6FBC9D3B63} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 0 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{00B9099A-B640-44CB-838C-0E86A04DACDF} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00BA948C-DDFF-4DEA-9E4C-8DDB11C824FD} Protected(AF) RSVP UDP Service Provider C:\Programme\Ashampoo\Ashampoo FireWall\spi.dll
{00BCE670-8676-7800-0201-00E04A051500} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\msafd.dll
{00BCE670-8676-7800-0201-00E04A051500} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\msafd.dll
{00C05CC6-50A9-48F7-BFAD-DC3C8E5A9A88} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 8] C:\Programme\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{00C32A4E-62CB-418C-90DC-020F4DC40FAB} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00C55A34-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00C55A34-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00C6F8FB-0196-46BF-B610-68D2A78F65D7} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00C9AAE8-058E-49C0-9FC9-9F995645118B} MC_LAYERED RSVP TCP Service Provider C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{00CA8B84-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00CA8B84-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00CB4E04-0000-0000-A0F7-C27704E69A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00CB4E04-0000-0000-A0F7-C27704E69A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00D002BC-CF41-49CF-8A38-02A77A3825A0} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 3 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{00D03A34-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00D03A34-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00D8D489-B669-4627-8CBB-8F8422176DED} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINNT\system32\imon.dll
{00D90E77-C9BD-4EC8-8DDC-99FC17A72B21} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{00DBC345-B5EE-49F7-96FC-8BB1D14E8AFC} Protected(AF) RSVP UDP Service Provider C:\XP Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\spi.dll
{00DE8F60-C28C-45AC-B04C-AD75BA7EF366} Parental Controls LSP over [Proveedor de servicios RSVP TCP] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{00E0313E-4796-4F6E-AF81-052D702E1908} SpeedPackLSP under [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] spacklsp.dll
{00E06F14-86D3-4B59-BB9C-90F28E8987BD} ODI PS->MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1 C:\Program Files\VCOM\Fix-It\MxAVLsp.dll
{00E13F1C-0000-0000-A0F7-C27704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00E13F1C-0000-0000-A0F7-C27704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00E18EEE-A55F-455D-87AA-3A336DBFE9EF} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{00E299C8-2320-4F83-AAFD-BF2A15111F83} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00E348EC-0000-0000-A0F7-C577ECD7A200} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00E348EC-0000-0000-A0F7-C577ECD7A200} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00E5E9AD-3962-4D7A-B11A-4F15E25B4FFC} Parental Controls LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{00E6AF83-EFC7-4B20-BCA1-DB2368EC8A4C} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00E6AF83-EFC7-4B20-BCA1-DB2368EC8A4C} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00E748EC-0000-0000-A0F7-C27704E49B00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00E748EC-0000-0000-A0F7-C27704E49B00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00E9E914-0000-458B-FC85-C074658BB774} ?w
{00EA5A34-0000-0000-A0F7-C27704E4A200} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00EA5A34-0000-0000-A0F7-C27704E4A200} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00EAE370-7873-4D1C-8FC5-81250384E2BB} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{00F0555C-0000-0000-A0F7-C27704E42B00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00F0555C-0000-0000-A0F7-C27704E42B00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{00F5E480-8676-7800-0201-00E0EAB21300} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\msafd.dll
{00F5E480-8676-7800-0201-00E0EAB21300} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\msafd.dll
{00F7DE17-3AB1-4519-83D1-8B55C84E99F7} Parental Controls LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{0106C6CE-826E-4B83-9D33-74CCA5641E19} ODI PS->MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2 C:\Programmer\VCOM\Fix-It\MxAVLsp.dll
{0107B378-8A43-4FDB-BA22-EBEE054C14E8} MSAFD Tcpip [UDP/IP] winsflt.dll
{0109D370-6934-420D-88BE-12536A53FA9C} SpeedPackLSP under [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] spacklsp.dll
{010BC606-2A53-4F5B-8BD4-875ACCAE418A} AVSDA over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] avsda.dll
{010BC606-2A53-4F5B-8BD4-875ACCAE418A} AVSDA over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] avsda.dll
{010E63F4-0000-0000-A0F7-C27704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{010E63F4-0000-0000-A0F7-C27704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [RSVP UDP Service Provider] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 3] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [RSVP TCP Service Provider] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 3] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{010FCD76-A8A9-4853-BEBB-BA413BC0CE10} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 0] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{011515B0-1DD1-4BE6-90A9-95AFE211884D} Network redirector over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\pcrqlgre.dll
{01173469-2A63-4361-97FA-C0A6E8E71FBE} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{0119336E-74B3-45DD-9309-10AC67328A1F} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1] C:\Programmi\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{011A5882-F314-4E21-BC60-34C5BC7CA93D} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] imon.dll
{011CDD15-EC55-4674-92B3-D583E6B4AAC5} SpeedPackLSP under [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] spacklsp.dll
{01282417-ABAD-4CA2-9B2E-2D9A911E2F33} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\Programmi\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{012B73B8-7BBE-77C3-0000-00007C472B01} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{012B73B8-7BBE-77C3-0000-00007C472B01} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{012E1CF1-E3B6-4FF4-9564-DAC222D9D590} Parental Controls LSP over [RSVP UDP Service Provider] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{012F5ABB-02BC-41CF-87B8-99CE5777776D} LAYERED_PROVIDER over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 5] C:\Windows\system32\winsflt.dll
{012FC2DF-5B52-4DE4-8842-A72962236030} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0131D342-3F96-472A-AC53-DF7712642089} LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 4 rsvp32_2.dll
{01343F54-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01343F54-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0134B4DC-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0134B4DC-0000-0000-A0F7-C57704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0135DA46-33DF-416E-8371-1656EAF5BD69} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0136BD4C-0000-0000-A0F7-C57704E69A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0136BD4C-0000-0000-A0F7-C57704E69A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01378F98-92CD-4503-8D89-B6EC34961C9F} iS3Provider over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Program Files (x86)\Common Files\iS3\Anti-Spyware\iS3lsp.dll
{0138560C-0000-0000-A0F7-C27704E69A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0138560C-0000-0000-A0F7-C27704E69A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01396614-0000-0000-A0F7-C27704E69A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01396614-0000-0000-A0F7-C27704E69A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01398375-F9C1-4395-8FFB-AB6F9E554BDC} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{0139FA8E-880C-4D28-803B-CA2678C515DD} McAfee_GdLsp [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 5] C:\WINDOWS\system32\CSLSP.DLL
{013B8313-C1F3-4282-ABB5-0520FDDAAA06} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{013DF752-EFBF-49FB-A921-F2A3B3D78490} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\System32\VetRedir.dll
{013DF752-EFBF-49FB-A921-F2A3B3D78490} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\System32\VetRedir.dll
{013DF752-EFBF-49FB-A921-F2A3B3D78490} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\System32\VetRedir.dll
{013FD04C-0000-0000-A0F7-C27704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{013FD04C-0000-0000-A0F7-C27704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01422E3C-0000-0000-A0F7-C57704E49B00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01422E3C-0000-0000-A0F7-C57704E49B00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{014331FC-0000-0000-A0F7-C27704E49A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{014331FC-0000-0000-A0F7-C27704E49A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01438CB4-0000-0000-A0F7-C27704E69A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01438CB4-0000-0000-A0F7-C27704E69A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0145996C-0000-0000-A0F7-C27704E69200} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0145996C-0000-0000-A0F7-C27704E69200} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0146B4E0-7BBE-77C0-0000-0000DC214701} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0146B4E0-7BBE-77C0-0000-0000DC214701} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01481790-7BBE-77C3-0000-00005C3D4801} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01481790-7BBE-77C3-0000-00005C3D4801} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0149EE01-4A2B-4651-B262-4711D295F597} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] E:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0152B61E-42F6-4209-AF14-9D46699712E8} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 15 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{0153C728-B422-4EC5-83D2-C8A44D7A6A7F} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2 C:\WINDOWS\System32\mclsp.dll
{01552104-5B97-4F6F-94B1-A562DB1122B1} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1] D:\Programme\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0155AA40-A880-4538-AB4A-BFA23ECFBB89} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{015A028C-0000-0000-A0F7-C577ECD7A200} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{015A028C-0000-0000-A0F7-C577ECD7A200} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0161765B-2A40-4637-B9C8-01C064FD8875} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 0 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{01672624-DB82-473E-A126-F4762B619C5C} LAYERED MSAFD Tcpip [UDP/IP]
{0169B79B-C7FA-4B3E-AA65-71285DAF8A79} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0169FF3C-0000-0000-A0F7-C277ECD7A200} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0169FF3C-0000-0000-A0F7-C277ECD7A200} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{016A8834-0000-0000-A0F7-C57704E69A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{016A8834-0000-0000-A0F7-C57704E69A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{016B2504-0000-0000-A0F7-C277ECD7A200} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{016B2504-0000-0000-A0F7-C277ECD7A200} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{016E80D7-FF82-4281-A65E-B8BEDF200B6A} MC_LAYERED MSAFD nwlnkipx [IPX] C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{01722B3C-0000-0000-A0F7-C47704E49F00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01722B3C-0000-0000-A0F7-C47704E49F00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{017249DC-0000-0000-A0F7-C57704E69A00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{017249DC-0000-0000-A0F7-C57704E69A00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01727BE1-8A17-4CF4-BB44-D98740F3A5DE} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{01741137-3B2D-47F9-BCAF-A10AA4B1F2AD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{01741137-3B2D-47F9-BCAF-A10AA4B1F2AD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{01741137-3B2D-47F9-BCAF-A10AA4B1F2AD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{01748CA4-0000-0000-A0F7-C277ECD7A300} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01748CA4-0000-0000-A0F7-C277ECD7A300} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0175D285-8B42-E8CF-979A-02008BF08975} ‰ÔMÇÌ ?w
{01767101-3E28-4B87-B50A-96F7F98BE815} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0177FB77-8410-8BDB-1075-0A80F9067505} Ï„ ?w
{01786B2A-618F-4455-87F0-B5461ECB60A5} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{017E7E4F-0DE0-4146-834C-6E0C5FC4CB63} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{017E7E4F-0DE0-4146-834C-6E0C5FC4CB63} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01803B22-C1FD-4A44-A4C6-09DDA1FEA3CE} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{01839F7A-57EA-42CF-9420-512E239A6D9E} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{018739EE-46B7-4019-A595-681AC2E3FE68} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{018AD532-76A1-4E96-ADB6-E9E3D14626CA} Parental Controls LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{018C85F5-DA19-4A3E-B117-8C2AD0391B18} McAfee_GdLsp [MSAFD Tcpip [RAW/IP]]
{01924B8F-5D77-4749-9C40-0B14B3417F15} SpamSubtract over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] SpSubLSP.dll
{01939A83-F93E-4D34-B94B-EA29FC290AC8} VENTURI_TP Xfire_LSP MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2 vlsp.dll
{0198E0F1-7116-4582-AE82-AA42DB3B16C8} AVSDA over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] avsda.dll
{0198E0F1-7116-4582-AE82-AA42DB3B16C8} AVSDA over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] avsda.dll
{019BE574-0000-0000-A0F7-C57704E69B00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{019BE574-0000-0000-A0F7-C57704E69B00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{019F2D5C-0000-0000-A0F7-C47704E49F00} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{019F2D5C-0000-0000-A0F7-C47704E49F00} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{019F81D0-F564-4855-8CF9-710217AB8147} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{01A77A61-F43A-46FD-BD8D-68BAC72BA33B} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] D:\Programme\FRITZ!DSL\\sarah.dll
{01A77A61-F43A-46FD-BD8D-68BAC72BA33B} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] D:\Programme\FRITZ!DSL\\sarah.dll
{01A77A61-F43A-46FD-BD8D-68BAC72BA33B} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] D:\Programme\FRITZ!DSL\\sarah.dll
{01A79164-A840-418C-9A96-3B6A3FB09CEB} RLLS C:\WINDOWS\system32\rlls.dll
{01A79164-A840-418C-9A96-3B6A3FB09CEB} RLLS C:\WINDOWS\system32\rlls.dll
{01A79164-A840-418C-9A96-3B6A3FB09CEB} RLLS C:\WINDOWS\system32\rlls.dll
{01A79164-A840-418C-9A96-3B6A3FB09CEB} RLLS C:\WINDOWS\system32\rlls.dll
{01A79164-A840-418C-9A96-3B6A3FB09CEB} MKLS C:\WINDOWS\system32\mkls.dll
{01A79164-A840-418C-9A96-3B6A3FB09CEB} RLLS C:\WINDOWS\system32\rlls.dll
{01A79164-A840-418C-9A96-3B6A3FB09CEB} OSMIM
{01A79164-A840-418C-9A96-3B6A3FB09CEB} PRLS C:\WINDOWS\system32\prls.dll
{01A8EE7C-D226-4FE3-B81F-18B9B964DABB} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{01ACFDF4-0000-0000-A0F7-C277ECD7E500} MSAFD Lpx [UDP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01ACFDF4-0000-0000-A0F7-C277ECD7E500} MSAFD Lpx [TCP/LPX] %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{01AD8501-45C5-496A-9062-A0D1C54FA51D} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{01B00775-95E9-0001-00FF-7508E8F6D6FF} Wÿˆãí ?w
{01BF47F1-1469-41F7-A451-619C63609A58} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{01BF65CD-21FB-4311-91F8-7BED5A30A99F} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 4] C:\Programme\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{01BF9D9E-2E9C-4325-ADCD-420B02A6EB21} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{01C09774-533B-46A8-9F95-6536EA197DA5} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{01C192EF-727A-41D6-B74E-397C4D259736} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{01C192EF-727A-41D6-B74E-397C4D259736} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{01C192EF-727A-41D6-B74E-397C4D259736} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{01C40D47-938E-4F06-95AC-F0EF16B89AA1} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{01C665E4-8A6C-4040-A160-E6069EBD6D34} ODI PS->MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 C:\Programme\VCOM\Fix-It\MxAVLsp.dll
{01CB8F5C-5599-4B88-A330-DD894A534CB5} iS3Provider over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Program Files\Common Files\iS3\Anti-Spyware\iS3lsp.dll
{01D21B4E-F88E-4AE9-9E76-C969A5FA1CEE} Parental Controls LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{01D3B75F-D819-4DF3-A903-0645CCEB2E57} VENTURI_TP MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 6 vlsp.dll
{01DE77D5-4A16-4DCD-9480-A785CA3283F6} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{01DFCED4-151F-43FB-94C9-199F5D113396} MC_LAYERED MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{01E36A76-6F25-430F-98C9-1F619F755F48} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{01E46556-EF5C-42CA-8592-282942D9D1A7} PAV_LAYERED over [NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]]] c:\program files\panda software\panda antivirus 2007\pavlsp.dll
{01E46556-EF5C-42CA-8592-282942D9D1A7} PAV_LAYERED over [NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]]] c:\program files\panda software\panda antivirus 2007\pavlsp.dll
{01E46556-EF5C-42CA-8592-282942D9D1A7} PAV_LAYERED over [NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]]] c:\program files\panda software\panda antivirus 2007\pavlsp.dll
{01EC6075-13CC-47D9-B5DA-0416D8CFAB6C} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2] C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\FSLSP.DLL
{01EEF490-DAEB-4F6B-B5B7-3CF6E49B3380} MS Netbios over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\agdvzjhfygpnr.dll
{01EF9519-83E6-4E4D-B76F-174F3F2D2A93} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 3 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{01F3EF43-E2E7-46E4-A987-98917D6666C4} LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2 rsvp32_2.dll
{01F4F01C-0DF1-466C-AABA-8634582494E5} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{01F6FD9F-760F-470D-886C-13002ED4F535} NOD32 protected [SlipStream LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]]] imon.dll
{01F8B713-3DD4-4401-B522-84D7CBC8C4F0} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINNT\system32\imon.dll
{01FFD60C-7186-408C-94DA-7DD80BE377DC} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{02001CEF-131B-4328-85DD-02A76DA8E053} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{02020202-0203-0202-0202-020205040303} €ö\??\UNC\ ?w
{0205076C-C172-4BEF-A0AA-C247C080CBA5} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] I:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0205076C-C172-4BEF-A0AA-C247C080CBA5} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] I:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0205076C-C172-4BEF-A0AA-C247C080CBA5} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] I:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{020513EC-D109-4A0C-B7D9-E6FFFCDB4E98} PCTools SGLSP over [PCTOOLS over [NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]]]] C:\Program Files\Spyware Doctor\FilterLSP.dll
{0205564A-8216-4EB1-A967-6285C8CF30C6} BSLSP MSAFD Tcpip [RAW/IP] InetCntrl0007.dll
{020CA275-4BBD-465F-A901-568BE168B294} BSLSP MSAFD Tcpip [TCP/IP] InetCntrl0007.dll
{020D2F02-3B93-469D-B128-192AC09B17E5} imslsp/1108215916 over [CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]]] imslsp.dll
{020D2F02-3B93-469D-B128-192AC09B17E5} imslsp/1108215916 over [CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]]] imslsp.dll
{020D2F02-3B93-469D-B128-192AC09B17E5} imslsp/1108215916 over [CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]]] imslsp.dll
{020D378E-90BC-4211-BA46-A847006E8850} ZKS RSVP TCP Service Provider C:\WINDOWS\System32\ZKLSPR.DLL
{020D378E-90BC-4211-BA46-A847006E8850} ZKS RSVP TCP Service Provider C:\WINDOWS\System32\ZKLSPR.DLL
{0210E37A-53B5-467A-A788-89FF84ED8662} MC_LAYERED RSVP TCP Service Provider C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{0214217D-5777-4E09-9648-243697085239} Parental Controls LSP over [RSVP-TCP-Dienstanbieter] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{021677D8-9330-4B0C-841E-15C0CDFE036B} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{021A410E-CFA9-4ADE-A2E7-E685D0B87ABB} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{021ED981-221B-4017-9918-CF2F1FAB36C0} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] imon.dll
{0222B935-2773-4082-BACC-B3EB0160D3BD} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Windows\system32\imon.dll
{0226E06F-7C04-4309-90FE-9549B25D9ADB} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{022A7C1A-7579-43E1-A5E2-2C22AD14FFB7} abcdefgh MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 8 abcdefgh.dll
{022DD016-DF54-4A70-BE89-2003AAB3C493} BSLSP RSVP TCP Service Provider InetCntrl0007.dll
{023149BD-3551-4900-BD69-DA8C144A558A} SpeedPackLSP over [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{0236E538-E452-428E-9D11-5ACC0027D9B1} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{023B0A3A-9C94-4BA9-BDC1-571A7D0394D3} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{023F3716-B944-4CF2-AEDB-AAC834ABB432} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0241205A-2D00-47B6-A42F-5AE7E5261652} MS Netbios over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2] C:\WINDOWS\System32\jthpmjbunzl.dll
{02455DA4-EAC6-42F0-82B6-848E3616B56C} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0245FB3E-B057-4E80-B7E4-CFC34226FAC4} AVSDA over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] avsda.dll
{0245FB3E-B057-4E80-B7E4-CFC34226FAC4} AVSDA over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] avsda.dll
{0245FB3E-B057-4E80-B7E4-CFC34226FAC4} AVSDA over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] avsda.dll
{0245FB3E-B057-4E80-B7E4-CFC34226FAC4} AVSDA over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] avsda.dll
{024B04F8-8A93-4EF9-A4FF-6DD7924D2FB9} SpamPal Layered MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2 C:\Programme\SpamPal\spampalLSP.dll
{024FDF51-18A0-4098-B6E5-960AC1DB8BC9} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{02547B8A-3C69-4294-BE5A-1597F12C00DA} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{02588966-5889-3304-C0E9-8C0000003DFF} íü‹…|Wè<ÿÀb ?w
{0259975B-A9AD-4ADA-A72B-C69E0EEA62BB} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1] C:\Program Files\F-Secure PC Protection\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0259D27E-8C81-42E3-B189-E6AA93660F0B} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{025CE2FD-07CA-4C28-BB70-4322347EF9F6} ODI PS->MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 C:\Program Files\VCOM\Fix-It\MxAVLsp.dll
{025D082B-7FA7-4A14-917F-0C369264C900} imslsp/1137372335 over [CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]]] C:\W\system32\imslsp.dll
{025D082B-7FA7-4A14-917F-0C369264C900} imslsp/1137372335 over [CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]]] C:\W\system32\imslsp.dll
{025D082B-7FA7-4A14-917F-0C369264C900} imslsp/1137372335 over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\W\system32\imslsp.dll
{025D082B-7FA7-4A14-917F-0C369264C900} imslsp/1137372335 over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\W\system32\imslsp.dll
{025D082B-7FA7-4A14-917F-0C369264C900} imslsp/1137372335 over [CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]]] C:\W\system32\imslsp.dll
{025D082B-7FA7-4A14-917F-0C369264C900} imslsp/1137372335 over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\W\system32\imslsp.dll
{025E7940-5A6B-4D28-8624-85D1CFD0843C} SpeedPackLSP under [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] spacklsp.dll
{0265027F-DC0F-4DFC-B20D-09DF5334CA0B} Parental Controls LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{02656B39-C96C-4AE3-A23C-A78D2D7B44EC} ODI IC3->RSVP UDP Service Provider C:\Program Files\Allume Systems\Internet Cleanup 5.0\NetBlockade\adlsp.dll
{026A0475-2AEB-4D8B-0EB8-F87F000023C8} Eÿu9TEºüÿ½wàÄz3@Àeö tƒ Ñöt€;t€ÝQÝ$öÿƒ #EQQèþÿUÁâ ?w
{026D4F9A-9226-4DBA-8890-706B4B188391} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{026D778C-197D-4A91-986F-9D887E03321F} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{026E55FA-C0EE-4A86-A914-B191AB6E4E21} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0277748D-09E9-FDB0-FF83-6D5002394550} ?w
{0277748D-09E9-FDB0-FF83-6D5002394550} éøÿƒF‡¯ÿ·?é®ÿ99ýé¯ÿ ?w
{027EBC25-13BA-4DA2-ACB2-61A98A025968} PGPlsp over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\PGPlsp.dll
{0280480C-FB20-4FCB-AFF5-D7F36A881238} PCTOOLS over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Program Files\Common Files\PC Tools\LSP\PCTLsp.dll
{0280480C-FB20-4FCB-AFF5-D7F36A881238} PCTOOLS over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Program Files\Common Files\PC Tools\LSP\PCTLsp.dll
{0280480C-FB20-4FCB-AFF5-D7F36A881238} PCTOOLS over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\Program Files\Common Files\PC Tools\LSP\PCTLsp.dll
{02805B31-8732-4C67-A791-17EFF86C4162} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 4] C:\Program Files\Pack S
{0283CCED-BB75-4367-A4D5-75A960920036} sselspMSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\Program Files\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02848469-185E-4819-8B6E-99B7C83B2E96} Parental Controls LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{028A1474-3A42-7501-E841-0AC074DFF7C2} F£$òÁÄ^ÃLÁ ?w
{0292502F-2236-4475-93C2-64D75DAD8E1C} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{0293D531-D478-4E15-AB9D-9F72AB1FB06F} SpamSubtract over [RSVP TCP Service Provider] SpSubLSP.dll
{0294274F-E9D1-420B-B083-5F11A0DBFAA7} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] D:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0296E9E1-248F-44BB-95D4-C2CCABD74529} Protected(AF) RSVP TCP Service Provider C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\spi.dll
{0298BEE3-7495-448A-B62A-8E3D238A0768} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{029AF674-2488-43FA-AE7E-C1163E19917A} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 8] D:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{029CD573-AC43-447E-8C9B-B8E78CADDDFF} SAHagent MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2 E:\WINDOWS\System32\lsp.dll
{02A3BD84-44A8-4563-9681-E113F1F4BA37} MC_LAYERED MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{02A3C1EB-4A51-4465-9C34-136FD1D9DCF3} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{02A5D950-90DC-4DA9-B5CC-72B5252D1456} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{02A5D950-90DC-4DA9-B5CC-72B5252D1456} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{02A78E52-1E47-4612-A31B-1556C3DC7D78} McAfee_GdLsp [MS.w95.spi.osp]
{02ACF7E1-B750-4220-8624-39E86D64FABF} NOD32 protected [MSAFD-Tcpip [UDP/IP]] C:\Windows\system32\imon.dll
{02B520FD-8035-4C2F-ACE8-F1D61052CDA3} MC_LAYERED RSVP TCP Service Provider C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{02B68CE1-60F3-4B24-B892-0381D62AF397} PGPlsp over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\PGPlsp.dll
{02B6DA18-2BD1-4817-9DE6-5727361FC507} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{02B75D97-FE99-442E-822D-3103E3F10B9B} NL RSVP UDP Service Provider C:\Program Files\NetLimiter\nl_lsp.dll
{02C083F0-8D50-0086-1000-005056E85C06} e ?w
{02C0E5FA-6C0E-4744-B937-961DBB094F3B} F:\Windows\system32\spacklsp.dll over [MSAFD-Tcpip [TCP/IP]] F:\Windows\system32\spacklsp.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINNT\system32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_PAV_LAYERED over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\System32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MC_LAYERED MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{02C1811B-6B25-416A-ACA8-DC671D68056D} IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
{02C1D2EF-1327-4A63-ABEC-3FB68557D196} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\System32\imon.dll
{02C53258-22CC-421B-AB95-27EBE5BB77B6} RLLS --> MSAFD Tcpip [RAW/IP] C:\WINDOWS\system32\rlls.dll
{02C7EEFB-D232-4565-9145-911E2E99F18C} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] imon.dll
{02CB7C44-5F10-4A29-B219-26871CDA7D90} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{02CC00A6-80BB-4C4A-8EC4-E1A9AAF3FE42} Parental Controls LSP over [RSVP UDPv6-serviceprovider] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{02CE9646-E504-4E81-8030-D74FF40D8B5D} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{02CFCAF5-5D98-453E-B10D-BDEA9E76615C} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{02CFCAF5-5D98-453E-B10D-BDEA9E76615C} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{02CFCAF5-5D98-453E-B10D-BDEA9E76615C} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Programme\Steganos Internet Anonym 5\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Progs\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Program Files\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp E:\Programme\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Programme\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Program Files\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp D:\Programme\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Programmi\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Program Files (x86)\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Program Files\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp D:\Program Files\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Programme\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Program Files\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp D:\Program Files\Steganos Internet Anonym 5\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Programme\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp E:\Programmi\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02CFF240-0025-4B49-9889-66C28F9F1769} sselsp C:\Programme\Secure Surfing Engine\sselsp.dll
{02D3C558-E34A-4846-A65F-AD7ECBE4D41E} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{02D7D192-A6F6-45D2-8DC4-382AAFB5EDD4} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] imon.dll
{02DD23D8-3376-41D0-A275-2FE70E2297E7} CPLSP MSAFD Tcpip [RAW/IP] C:\WINDOWS\system32\cplsp.dll
{02DD3B28-9120-4136-B012-156BB2A963CD} NL MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\Program Files\NetLimiter\nl_lsp.dll
{02E1C1CB-5751-70FF-18E8-3685FCFF8BD0} ¾Àêý¾ ?w
{02E4A829-F3B9-4E62-8F5A-0E4FEDB93E94} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{02E4A829-F3B9-4E62-8F5A-0E4FEDB93E94} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{02E4A829-F3B9-4E62-8F5A-0E4FEDB93E94} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{02E89FAD-C551-4E7A-942F-4FB985749A05} abcdefgh MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 4 abcdefgh.dll
{02F09800-80F2-4E6A-BACB-4A18B258CEEF} Parental Controls LSP over [MSAFD-Tcpip [UDP/IPv6]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{02F25BEC-6C49-41F5-B47D-BE27C1361B3D} NOD32 protected [SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{02F4FE94-A9D5-4CB4-8ABC-B74CA8A49F95} MC_LAYERED MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\WINDOWS\System32\mclsp.dll
{03002C49-12F0-4F23-84A4-642C31B9959F} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 4] D:\Programme\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0300E9EC-D9C5-4690-BFF6-1E2F242C520F} LAYERED MSAFD RfComm [Bluetooth] rsvp32_2.dll
{030193E4-6323-4A5C-AC66-CCCB4ECA2BEF} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2] C:\Program Files\EMBARQ Online Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{030266DA-620D-4139-BF8B-2D074417987B} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{0312BE4C-9AF4-42B5-B024-F0A75315E85E} McAfee_GdLsp [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1] D:\WINDOWS\system32\CSLSP.DLL
{0315F388-2D06-4809-B7AF-921E11BF2901} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 3] C:\Programmi\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{03197BF0-BCD4-4CAB-BEC5-E3908C414881} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] imon.dll
{031B0FE0-FE79-4862-A681-F0892495F338} NOD32 protected [MS.w95.spi.udp] C:\WINDOWS\SYSTEM\imon.dll
{031E0373-3843-4C71-A137-ED27EEBFBF8D} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03202492-B509-4C2B-8895-F79F3330A40C} LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 c:\windows\system32\tmwsock.dll
{03203710-31A1-46FB-B393-DC0FE9041127} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] imon.dll
{032C5E31-ED14-43F6-A3AB-D488F1AE4DF6} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{032E8B7A-347D-44B9-AEFC-D79D7C04B951} ODI IC3->MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\Program Files\Aladdin Systems\Internet Cleanup\adlsp.dll
{0337333C-F4B3-4A00-85C7-7D0B767B08DD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0337333C-F4B3-4A00-85C7-7D0B767B08DD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0337333C-F4B3-4A00-85C7-7D0B767B08DD} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{03399F33-A798-4924-B5B7-8922F6A0DBE4} PCTools SGLSP over [PCTOOLS over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]]] C:\Program Files\Spyware Doctor\FilterLSP.dll
{033C4E45-450A-4730-AF88-CEA24473E51E} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] D:\WINDOWS\system32\imon.dll
{033F978F-515D-409F-A037-DC1A9D14BF45} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{034077FA-49F2-EE75-5F8B-C65EC204008B} U‹V‹;w…tHðà‹‹‹éÁâ;‰  ?w
{03430E86-EA83-42ED-B99F-FA60358683EE} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0346E0D2-082B-4270-AE62-705608606EF2} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 7] C:\Programmi\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0347C09D-0561-426D-A953-DE2BA3255C80} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 6 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{034ED1D4-8B54-48BB-97C8-A2DF369835F5} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{034ED1D4-8B54-48BB-97C8-A2DF369835F5} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{034ED1D4-8B54-48BB-97C8-A2DF369835F5} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0350EE7C-178E-4092-A7EC-D3DC6912BB85} ODI PS->MSAFD Tcpip [RAW/IP] D:\Program Files\VCOM\SystemSuite\MxAVLsp.dll
{0351C851-04EE-4BDF-BF59-9416B41AD317} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{0351C851-04EE-4BDF-BF59-9416B41AD317} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{0351C851-04EE-4BDF-BF59-9416B41AD317} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{035807C5-9441-4120-94E6-EE01D5550634} PL15 RSVP TCP Service Provider pl15w2sp.dll
{035FF958-F8B1-4A7E-8EE4-52E705DE383B} MSAFD Tcpip [TCP/IP] winsflt.dll
{03607C25-794C-497E-886F-8ECF3B70D7D3} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 6] C:\Programme\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{03614682-8C42-11D0-00A0-C90629938C00} MSAFD Cluster Datagram Protocol %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{036A3C49-DED0-493B-8AF5-614DC9B12D45} NOD32 protected [Fournisseur de services RSVP UDP] C:\Windows\system32\imon.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 4] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [RSVP TCP Service Provider] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 3] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 3] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 4] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{036E024A-7A4A-4048-B4A0-6A3C1BD079FD} NVIDIA App Filter over [RSVP UDP Service Provider] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{03733DB4-A3D3-4B4B-8EEC-1995217DE402} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] D:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03735756-022C-4A65-84B4-423D0F276DB1} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03735756-022C-4A65-84B4-423D0F276DB1} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03735756-022C-4A65-84B4-423D0F276DB1} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03754446-7E89-5044-56E8-F5FCFFFFFF4E} !‹$‹dÒH뉉dIl@ ?w
{037D566A-A04E-45B6-8E6F-5FF2EF4A2779} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 5] C:\Programmi\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{03812BD6-6327-4308-B32A-F30F1D1019AB} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{038342E1-8208-4BB0-8032-192A6C32ABD5} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0385086F-8627-40BE-B6BE-0408683A59A3} SpeedPackLSP over [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{038584E2-38C8-42C5-A036-53CA85FA3B2E} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 4 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{0385E0D1-0826-4655-ACEC-D1E6E8FEA20D} Google Desktop over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork1.dll
{0385E0D1-0826-4655-ACEC-D1E6E8FEA20D} Google Desktop over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork1.dll
{0385E291-E0A1-4B44-8BA9-E3327FC9B88E} NOD32 protected [RSVP UDP-serviceprovider] C:\Windows\system32\imon.dll
{03865714-D80C-4482-A5DB-F0C328F0BA27} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\System32\imon.dll
{038B1046-EB57-501C-E816-FFFFFF85C074} ?w
{038B2196-30A6-4E13-B6CE-95C8DFD84340} LAYERED MzName c:\windows\system32\tmwsock.dll
{038B8944-6885-454E-9480-EA3B0DE37BFC} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{038C74C0-6EC3-42C9-A408-5572B049641E} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{038C74C0-6EC3-42C9-A408-5572B049641E} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{038C74C0-6EC3-42C9-A408-5572B049641E} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll
{03912549-D186-4700-9528-21D8ACD19A38} Parental Controls LSP over [RSVP TCPv6 Service Provider] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{03992377-C8E0-4DE5-BC24-3EF24D8B8618} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{039983A6-7F89-475D-A3F5-DA648B26B799} NOD32 protected [MSAFD Pgm (RDM)] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{039A105C-09CD-4BD4-B9BC-BC5A1CAA9F4D} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2] C:\Program Files\Pack S
{039B8628-9666-4A4B-B629-591C8D5A793E} Parental Controls LSP over [RSVP UDPv6 Service Provider] D:\Windows\system32\wpclsp.dll
{039BD03A-6308-4D53-9B79-1B85D58E41FB} C:\Windows\system32\spacklsp.dll over [RSVP-TCPv6-Dienstanbieter] C:\Windows\system32\spacklsp.dll
{039DFC48-A2C4-495C-A469-B80E5CC2D6A0} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{039E9EB3-848E-48A7-9BAE-3680679DC8B7} NL MSAFD Tcpip [UDP/IP] D:\Program Files\NetLimiter\nl_lsp.dll
{03A00C4C-74BF-4D5E-8578-128C3C00D7DD} Google Desktop over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Programme\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork1.dll
{03A00C4C-74BF-4D5E-8578-128C3C00D7DD} Google Desktop over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Programme\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork1.dll
{03A04D75-BEBA-429E-BEBE-51F627452FA8} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] D:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03A8E883-3A26-463D-922D-47EEE2F00513} NOD32 protected [RSVP UDPv6 Service Provider] C:\Windows\system32\imon.dll
{03A9EBFE-06A6-4CEC-9E4A-8934B442F149} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 3] C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{03B0B74C-294E-498A-A839-FD70C00A1618} Parental Controls LSP over [RSVP UDPv6 Service Provider] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{03B2D571-F03A-4502-AB79-DA0C565E472D} SpeedPackLSP under [RSVP TCP Service Provider] spacklsp.dll
{03BACBA7-DEC4-4A3C-808A-7D52D8CB9DDF} NOD32 protected [Parental Controls LSP over [NOD32 protected [RSVP UDPv6 Service Provider]]] C:\Windows\system32\imon.dll
{03BD5C7F-4A01-4490-8F05-78A0700B45D0} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\System32\imon.dll
{03C4E5B7-CBBF-488A-B2C4-F53E33F94F30} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03C5228F-2F9A-4623-ADC0-E0371C1FF72B} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03C5228F-2F9A-4623-ADC0-E0371C1FF72B} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03C5228F-2F9A-4623-ADC0-E0371C1FF72B} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03C71F40-5EBC-4773-A45B-83D5972AF34B} Parental Controls LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Windows\system32\wpclsp.dll
{03CD610C-F0A7-4C8F-95B1-F8EE4F0CF5BB} ODI PS->MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1 C:\Program Files\VCOM\SystemSuite\MxAVLsp.dll
{03D6F1BE-D1D5-4C71-80CF-E8C43A077E85} SpeedPackLSP over [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{03DA1111-D16F-46A8-B278-DBB334A640F2} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{03DA3EF0-E898-467A-813B-5684DA9FEFBE} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03DE20D1-D17F-4311-A1ED-D408ADF094F0} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{03DE20D1-D17F-4311-A1ED-D408ADF094F0} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{03DE20D1-D17F-4311-A1ED-D408ADF094F0} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{03E0C1CC-E959-4D46-9831-A3004800C93E} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{03E0C1CC-E959-4D46-9831-A3004800C93E} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{03E0C1CC-E959-4D46-9831-A3004800C93E} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{03E38E1C-4369-40D2-A117-B54DFBA82825} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03E4F86D-13A9-43F0-A0D6-935303608668} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{03E5A6A3-5935-4BC4-8D3F-CA53E43C1E71} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03ED2BA1-4D32-49A1-B0B6-D762A8235357} Comodo AntiVirus LSP Provider over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\CavEmLSP.dll
{03F0F74E-05A4-4472-B223-9EBDD0561BB9} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03F1F453-97C6-4953-8CAA-1F5CAA33D8E1} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{03F38B21-C953-4F15-9E64-77452F810FE9} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS.0\system32\imon.dll
{03F53DB7-9703-4B8D-9CA4-F7225D6B7177} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03F53DB7-9703-4B8D-9CA4-F7225D6B7177} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03F53DB7-9703-4B8D-9CA4-F7225D6B7177} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{03F9573E-1CE6-4A88-A2ED-CBBACDA93391} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{03F9573E-1CE6-4A88-A2ED-CBBACDA93391} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{03FB5550-402C-40C1-AFC9-8CAE2B0B1C7F} Comodo AntiVirus LSP Provider over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\CavEmLSP.dll
{03FB6ECF-EFD2-40F8-B8CF-4D6B0BAACD58} Protected(AF) MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\spi.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor de espa C:\WINDOXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} ????????? ???????????? ???? PNRP-????? C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namennamespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter G:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para el nombre PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-naam van naamruimte-provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider H:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Dostawca obszaru nazw dla nazw PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para el nombre PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-naam van naamruimte-provider G:\WINXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WINXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Dostawca obszaru nazw dla nazw PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Ad Ad Alan C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Ad Ad Alan C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-naam van naamruimte-provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para el nombre PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-nimen nimitilan palvelutoimittaja C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor Namespace de nome PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-n E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-namnomr C:\windows\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor de espa C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-nimen nimitilan palvelutoimittaja C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namennamespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Navneområdeleverandør for PNRP-navn C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider til navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-naam van naamruimte-provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor Namespace de nome PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para el nombre PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namennamespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider til navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINNT\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor de espa D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP C:\WINNT\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter I:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WINXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-nimen nimitilan palvelutoimittaja C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS3\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namennamespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS2\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para el nombre PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider til navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider I:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Zprost C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP C:\WINDOWS.001\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINXPPRO\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider G:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-n C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter H:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-naam van naamruimte-provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namennamespaceanbieter E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWSX\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Dostawca obszaru nazw dla nazw PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider H:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\TEMP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP ÃûÃüÃû¿Õ¼äÌṩ³ÌÐò C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter C:\WIN_XP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Zprost C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor de espa C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi PNRP E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Namen-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nom PNRP F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CD-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Name Namespace Provider I:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para la nube PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor de espa C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider I:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider til navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-molnnamnomr C:\windows\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINXPPRO\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Bulut Ad Alan C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Zprost C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-felho n C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-solmuryhm C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-felh E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS3\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WINXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-solmuryhm C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para la nube PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider H:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP ȺÃüÃû¿Õ¼äÌṩ³ÌÐò C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-wolk van naamruimte-provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Zprost C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Bulut Ad Alan C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-wolk van naamruimte-provider G:\WINXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor Namespace de nuvem PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-wolk van naamruimte-provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Dostawca obszaru nazw dla chmur PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor de espa D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider til navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para la nube PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolkennamespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor de espa C:\WINDOXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP C:\WINNT\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter I:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolkennamespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolkennamespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider F:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-wolk van naamruimte-provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider G:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider H:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter G:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\TEMP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider til navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolkennamespaceanbieter E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Dostawca obszaru nazw dla chmur PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WINXP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} ????????? ???????????? ???? PNRP-?????? C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolkennamespaceanbieter C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider I:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor de espa C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS2\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para la nube PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Dostawca obszaru nazw dla chmur PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Proveedor de espacio de nombres para la nube PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter H:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP C:\WINDOWS.001\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Navneområdeleverandør for PNRP-sky C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Navneomr C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} @%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWSX\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-Wolken-Namespaceanbieter C:\WIN_XP\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-felh C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINNT\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-solmuryhm C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fournisseur d'espace de noms du nuage PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP Cloud Namespace Provider E:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Fornecedor Namespace de nuvem PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} PNRP-wolk van naamruimte-provider D:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{03FE89CE-766D-4976-B9C1-BB9BC42C7B4D} Provider spazio dei nomi area PNRP C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
{040EBFCC-498D-4DAE-99E5-561D29F87CB0} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{04130336-3547-43AF-B80B-00B7E3290170} MWTSP RSVP UDP Service Provider %SystemRoot%\system32\mwtsp.dll
{0414A599-32B1-4EB9-962F-431424FDC2E7} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{04193445-55AC-4E55-822A-0123EF58F126} BSLSP RSVP TCP Service Provider InetCntrl0007.dll
{041B9F38-BC41-4E5D-B5D8-A5BF31479EDB} SpeedPackLSP under [New.net TCP Chain] C:\Programme\NewDotNet\newdotnet6_90.dll
{041D9D7E-8E38-482E-8830-C106D0316080} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] imon.dll
{041F8C35-F438-4397-A55D-A671E075DC63} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] imon.dll
{04209D9F-F7DF-4112-A78E-E546E6A5E9FC} NL MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\Programme\NetLimiter\nl_lsp.dll
{0425ADE0-9575-4F0A-800A-10F8DECC6BB5} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 6 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{04278DB4-CF25-48FE-B886-6EF26F5F4C3C} NOD32 protected [IDM_LAYERED_MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04295852-BC01-4DD2-80A5-4D388253358A} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{04295852-BC01-4DD2-80A5-4D388253358A} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{04295852-BC01-4DD2-80A5-4D388253358A} SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Programme\FRITZ!DSL\sarah.dll
{0429A181-CE94-4ACC-908B-187FCBF8D786} iS3Provider over [RSVP-UDP-Dienstanbieter] C:\Program Files\Common Files\iS3\Anti-Spyware\iS3lsp.dll
{042F3D0B-1A68-4F63-97C1-A612FA30AFC5} McAfee_GdLsp [MSAFD Tcpip [UDP/IP]]
{043279AC-0B99-482A-9D7F-8196CBB40233} LAYERED MS.w95.spi.udp
{0433E213-640D-4102-8329-C0BBD0DD0318} SpamPal Layered MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 4 C:\Program Files\SpamPal\spampalLSP.dll
{0435700D-BD31-485E-B8EA-D9E669F434B3} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{043FD19F-E54B-4CF0-AFB0-916E51BABF49} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{043FD19F-E54B-4CF0-AFB0-916E51BABF49} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{0442C05C-961D-49E7-9A83-B9A98FCD9C22} RSVP UDP Service Provider winsflt.dll
{0443F600-0F21-2D85-FEFF-FF837DF0005B} ?w
{0444C3A1-7C6F-4FA4-AF1B-1EF4310CC62B} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 3] C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{0449AF38-8966-4DFF-8220-DEE59C59ED00} LAYERED MSAFD nwlnkspx [SPX II] tasp.dll
{044B226D-6BB5-4D19-AB5D-6779EEE418BD} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS.1\system32\imon.dll
{044CC1D0-CFF8-41BE-86BF-32E8657A9A2A} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\winsflt.dll
{044D7275-833B-423D-8343-4FAB7541B507} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{044D7575-A971-4DA8-B3F0-886730355AD4} PCTools SGLSP over [PCTOOLS over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]]] C:\Program Files\Spyware Doctor\FilterLSP.dll
{044EEC37-D181-419F-AE23-369110AB46FB} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] imon.dll
{044FBCEC-FB9E-44DD-8191-1C70C29FAACE} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04603AF6-36DB-4B10-99BD-4B3D2FF4CB37} ODI PS->MSAFD Tcpip [TCP/IP] C:\Program Files\VCOM\Fix-It\MxAVLsp.dll
{04644FDD-BD0E-45D6-AB6C-BD7CC0121675} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{046D7880-585A-430B-BD84-298402F10996} TASI_SPI tasp.dll
{046D7880-585A-430B-BD84-298402F10996} TASI_SPI tasp.dll
{0471314D-5897-4B8B-A92D-9927564A98AA} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0471314D-5897-4B8B-A92D-9927564A98AA} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0471314D-5897-4B8B-A92D-9927564A98AA} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0472A7B6-D496-4B37-A81F-23459A1A5052} NOD32 protected [MSAFD Pgm (RDM)] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04733C05-95CA-4602-831B-EE10FF8CAA85} ODI PS->MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 0 C:\Programme\VCOM\Fix-It\MxAVLsp.dll
{047619F8-0A1A-41BC-82FB-6E113ED3ED96} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{047D1BC1-2B1C-4E93-8A66-E28B5C422E42} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 4] E:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
{047E089D-F33E-49BB-ABF3-D39CC410933F} MSAFD Tcpip [TCP/IP] CtxLsp CtxLsp.dll
{04802AE9-EDB7-4D00-8CF8-C38FE7619DBE} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 9] D:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{048B66C2-6647-4589-1E66-C16D1E08807D} ?w
{048D13EB-3309-59D2-F7F1-33C93945E40F} øý3éÍÿ ?w
{048EC41D-0F37-4A9C-BAB7-A9C48EA1FF42} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04937C99-403E-4084-A419-099D00686A71} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0496CD86-D722-4677-9DBE-1759061C2796} BSLSP MSAFD Tcpip [RAW/IP] InetCntrl0010.dll
{04990424-5440-48F4-95C8-ED0FFC4479CB} SpeedPackLSP under [RSVP UDP Service Provider] spacklsp.dll
{049AA5B0-5678-4248-A6D3-BB0059034753} YPCLSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] YPCLSP.dll
{049C5DE2-9196-4F1C-939B-6B1C39EFEEB2} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{049C5DE2-9196-4F1C-939B-6B1C39EFEEB2} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{04A19C83-7469-47CF-90AD-C5BCA40F80B0} Google Desktop over [ZKS MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork1.dll
{04A19C83-7469-47CF-90AD-C5BCA40F80B0} Google Desktop over [ZKS MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork1.dll
{04ACC3B5-0C5D-4C0D-A4D1-8246FF5874BA} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04B1EAC2-1C62-490E-B3A6-EA90A085F088} abcdefgh RSVP TCP Service Provider abcdefgh.dll
{04B533AE-B30D-4DB2-BD39-732ACF9EBCC5} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{04B539A8-A0BF-480F-8002-809E50A1C986} NOD32 protected [MSAFD-Tcpip [RAW/IP]] C:\Windows\system32\imon.dll
{04B6D0F5-6059-4752-BA0B-514E3309BD56} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04BBC045-5B4C-4BEC-BE75-DBB2A0739132} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04BC3A6A-C099-4017-BC6A-320826566CE1} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04BCB179-694C-4B05-A93D-5DCB030DDB79} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04BE933D-36CB-443F-9B24-59C28806969A} AVSDA over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] avsda.dll
{04BE933D-36CB-443F-9B24-59C28806969A} AVSDA over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] avsda.dll
{04C34FC1-1EAF-4FE1-BBBA-C25E4F949C31} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] imon.dll
{04C4D2E7-1D71-4121-8564-1BE4000BA897} NOD32 protected [RSVP UDPv6 Service Provider] C:\Windows\system32\imon.dll
{04C587F9-1CBE-4DDF-AD04-11FE9F161CC2} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 7] C:\Programme\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{04C71955-1CE2-4353-99C2-A39F22934215} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] imon.dll
{04C81C16-9380-4D37-924F-96B1721A59EC} UNF C:\Program Files\AplusC\uplook\Agent\unf.dll
{04C86F17-D94D-434A-911B-3406ADD6E887} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{04C86F17-D94D-434A-911B-3406ADD6E887} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{04CA06A5-3F53-45DC-A7E6-2F6B31285DD6} ODI PS->MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 6 C:\PROGRA~1\VCOM\SYSTEM~1\MxAVLsp.dll
{04CB3735-7E94-44A0-9B50-389C85349B5A} LAYERED MSAFD Tcpip [RAW/IP] c:\windows\system32\tmwsock.dll
{04CD20B5-D22F-4448-A36C-ABE0D7EE803C} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{04D5C000-0492-0774-7507-0600C904CA04} ‹Œwxrhijkÿ ?w
{04D85A54-BB4E-4504-86C9-A5D21D9A764F} NOD32 protected [MC_LAYERED RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04DB83FF-E744-4374-A775-283B96D1F51A} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] E:\WINDOWS\System32\imon.dll
{04DFC9F2-2BBB-4EF9-8DD1-57C1328AE49C} SpeedPackLSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{04E131EB-F938-42A8-A226-155D4E34EEB6} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] H:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04E37EFA-C9EB-482E-9B19-45ED717F4D94} MC_LAYERED MSAFD Tcpip [UDP/IP] C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{04E6577D-5249-4CE7-BE6C-2EE4C6E5F944} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04EA377C-B059-43FF-A0F7-8267C4895B82} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04ECFE61-BD23-474C-9F4B-9DB68DE29784} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1] C:\Programme\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{04ED44B9-B54C-4C6F-90C6-7FB87C32A978} MSAFD Pgm (Stream) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{04ED44B9-B54C-4C6F-90C6-7FB87C32A978} MSAFD Pgm (RDM) %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
{04ED9A27-D853-49AA-8604-7333269C8FE0} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] D:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04F7EED1-C41F-4798-B5BE-8F84A4E303CE} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{04F7EED1-C41F-4798-B5BE-8F84A4E303CE} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{04F7EED1-C41F-4798-B5BE-8F84A4E303CE} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{04FA120D-A21C-4EE3-B48C-102FCC87C103} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{04FC1B50-8AA2-4001-A8E4-5CEB83D3C9BE} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{04FDF15A-4F10-44BE-BD48-CD280F975B84} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] imon.dll
{05000F51-6683-4C30-9F8D-5F0B369BBC06} MS Netbios over [RSVP UDP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\wijamfzyptvdc.dll
{0502A928-CA9F-4B8F-9E73-DC10FFDD56E2} iS3Provider over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\Program Files\Common Files\iS3\Anti-Spyware\iS3lsp.dll
{05050505-0505-0505-0505-050505050505}  ?w
{05050505-0505-0505-0505-050505050505}  ?w
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 3] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 4] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 0] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 4] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 2] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [RSVP UDP Service Provider] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [RSVP TCP Service Provider] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 3] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05060979-6692-489F-8AE9-71C14624CE97} NVIDIA App Filter over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 1] %SYSTEMROOT%\system32\nvappfilter.dll
{05069331-EC85-4491-8B1B-F20ED5CA97BB} MSAFD LSP %systemroot%\system32\MSAFDLsp.dll
{050863A9-E84E-4ADE-AE43-3B4F78AB5E4C} BSLSP MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 0 InetCntrl0007.dll
{0508DCD7-B903-4049-BD27-C3A46DDE7A86} NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider] D:\WINDOWS\system32\imon.dll
{050BA9EC-95A9-4CB0-B2AA-6F4B511BD570} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{0510DCC7-E177-4C65-8EC0-20CDBB76599D} NOD32 protected [MS.w95.spi.udp] C:\WINDOWS\SYSTEM\imon.dll
{05113198-5B07-46D3-ADB8-3A848597D71C} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 3 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{0517AB1D-7804-4376-86DB-A21F1539F78D} RSVP UDP Service Provider winsflt.dll
{05181C5A-42FC-4172-BB98-1E409BE3D81D} MS Netbios over [ZKS MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 2] C:\WINDOWS\System32\jthpmjbunzl.dll
{05198EF5-C4CC-4069-9694-7A0500C523C8} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] imon.dll
{051A2972-3500-4D43-806E-16B2D044EBDC} Wave Systems Kerberos LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\biolsp.dll
{051B4F1A-837F-496A-9EAA-1C7A82585DFD} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] imon.dll
{051B652D-A0C7-481D-A0A4-7CCD42D4C1AF} F-Secure Protocol Scanner [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 0] C:\Program Files\F-Secure\FSPS\program\FSLSP.DLL
{051C613E-2DC3-4FAC-AFC3-F0C62AA35638} ODI IC3->MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 1 D:\Program Files\Aladdin Systems\Internet Cleanup\adlsp.dll
{0528FBB8-9BC4-46B6-8E90-70F0CDE11CC4} SpeedPackLSP over [SARAH LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]]] C:\WINDOWS\system32\spacklsp.dll
{0529A16F-03E5-46AF-8628-FA4BB2C48394} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] imon.dll
{052BEA4E-47E8-434A-810A-84001CF35555} AVSDA over [MSAFD-Tcpip [UDP/IP]] avsda.dll
{052BEA4E-47E8-434A-810A-84001CF35555} AVSDA over [MSAFD-Tcpip [TCP/IP]] avsda.dll
{052C67A8-77E6-45D7-8CF2-F0F641D7C4ED} NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\system32\imon.dll
{052CD9CB-71BB-474D-A914-1ADE02692C81} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{052FF499-9E34-409D-8C38-4EA106FC3766} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [TCP/IP]] C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\vetredir.dll
{052FF499-9E34-409D-8C38-4EA106FC3766} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [UDP/IP]] C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\vetredir.dll
{052FF499-9E34-409D-8C38-4EA106FC3766} CA ISafe LSP over [MSAFD Tcpip [RAW/IP]] C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\vetredir.dll
{0534BB26-A4F2-4144-B73F-4A4BA0B4CFDF} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 0 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{05353C7B-9556-46A4-93D4-82F96B02D9B4} iS3Provider over [RSVP UDP Service Provider] C:\Program Files\Common Files\iS3\Anti-Spyware\iS3lsp.dll
{0538BD4B-1617-4D6B-8F75-2D656EF13AEE} MS Netbios over [MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] DATAGRAM 8] C:\WINDOWS\system32\ejaqgvhlosn.dll
{053C0895-4C48-4AEB-8852-F0DBA321FD72} MC_LAYERED MSAFD Tcpip [RAW/IP] C:\WINNT\System32\mclsp.dll
{053C6B00-5550-4281-9108-C0FA4E3563C8} MC_LAYERED MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}] SEQPACKET 4 C:\WINDOWS\system32\mclsp.dll
{053F1E3C-F9B0-402B-B563-FB96337A56E1} NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider] C:\WINDOWS\system32\imon.dll